Mixo-blues Scales - rất dễ chơi và ứng dụng cao trong nhạc nhẹ

Ngày đăng: 15-09-2020 09:11:29

Mixo-blues Scales

Mixo-blues giống như tên của nó ngụ ý một thang âm được sử dụng trong nhạc blues. Nó có thể được xem như một sự pha trộn giữa các âm giai trưởng và thứ blue ngũ cung. Xem thêm mối quan hệ với Chế độ Mixolydian .

C

Biểu đồ thang âm C Mixo-blues
Ghi chú: C, D, Eb, E, F, Gb, G, A, Bb, C

C # / Db

Sơ đồ quy mô C # Mixo-blues
Ghi chú: C #, D #, E, E #, F #, G, G #, A #, B, C #

D

D Sơ đồ tỷ lệ Mixo-blues
Ghi chú: D, E, F, F #, G, Ab, A, B, C, D

D # / Eb

Sơ đồ tỷ lệ D # Mixo-blues
Ghi chú: Eb, F, Gb, G, Ab, Bbb, Bb, C, Db, Eb

E

Biểu đồ thang đo E Mixo-blues
Ghi chú: E, F #, G, G #, A, A #, B, C #, D, E

F

Biểu đồ tỷ lệ F Mixo-blues
Ghi chú: F, G, Ab, A, Bb, Cb, C, D, Eb, F

F # / Gb

Biểu đồ tỷ lệ F # Mixo-blues
Ghi chú: F #, G #, A, A #, B, C, C #, D #, E, F #

G

G Biểu đồ tỷ lệ Mixo-blues
Ghi chú: G, A, Bb, B, C, Db, D, E, F, G

G # / Ab

Biểu đồ tỷ lệ G # Mixo-blues
Ghi chú: Ab, Bb, B, C, Db, D, Eb, F, Gb, Ab

A

Một sơ đồ quy mô Mixo-blues
Ghi chú: A, B, C, C #, D, D #, E, F #, G, A

A # / Bb

Sơ đồ tỷ lệ # Mixo-blues
Ghi chú: Bb, C, Db, D, Eb, Fb, F, G, Ab, Bb

B

Biểu đồ thang âm B Mixo-blues
Ghi chú: B, C #, D, D #, E, F, F #, G #, A, B

Tổng quan về Cân mixo-blues
C: C, D, Eb, E, F, Gb, G, A, Bb, C
C # / Db: C #, D #, E, E #, F #, G, G #, A #, B, C # / Db, Eb, E, F, Gb, G, Ab, Bb, B, Db
D: D, E, F, F #, G, Ab, A, B, C, D
D # / Eb: D #, E #, F #, G, G #, A, A #, B ##, C #, D # / Eb, F, Gb, G, Ab, Bbb, Bb, C, Db, Eb
E: E, F #, G, G #, A, A #, B, C #, D, E
F: F, G, Ab, A, Bb, Cb, C, D, Eb, F
F # / Gb: F #, G #, A, A #, B, C, C #, D #, E, F # / Gb, Ab, A, Bb, Cb, C, Db, Eb, Fb, Gb
G: G, A, Bb, B, C, Db, D, E, F, G
G # / Ab: G #, A #, B, B #, C #, D, D #, E #, F #, G # / A, Bb, B, C, Db, D, Eb, F, Gb, Ab
A: A, B, C, C #, D, D #, E, F #, G, A
A # / Bb: A #, B #, C ##, D #, E #, F ##, G #, A # / Bb, C, Db, D, Eb, Fb, F, G, Ab, Bb
B: B, C #, D, D #, E, F, F #, G #, A, B

Khoảng: 1, 2, b3, 3, 4, b5, 5, 6, b7
Bán nốt: 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2
Công thức: Toàn bộ, Một nửa, Một nửa, Một nửa, Một nửa, Một nửa, Toàn bộ, Một nửa, Toàn bộ

12 buổi biết đệm tất cả các bài trong thiên hạ trên piano , organ, gutar

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

Chức năng này không phù hợp với vị trí Banner trượt 2 bên, sẽ gây ra vỡ giao diện
zalo
0903416000